Vacaturenummer: O210262

Functieomschrijving

Voor een woningcorporatie met landelijk bezit zijn wij per 1 februari 2022 (en voor een langere periode) op zoek naar een ervaren Sociaal Beheerder voor ca. 24 uur per week. Werkzaamheden Sociaal beheer

 • onderhoudt contacten met derden die een bijdrage kunnen leveren aan het bevorderen van een goed woon- en leefklimaat en vertegenwoordigt ons in interne en externe overleggen op het gebied van leefbaarheid, wijkbeheer, samenlevingsopbouw en operationeel beleid, zowel ter afstemming van activiteiten, als voor het zoeken van oplossingen van problemen;
 • bemiddelt, op eigen initiatief en naar eigen inzicht, in overlastsituaties in buurten en conflictsituaties tussen bewoners. Het gaat bijv. om over bewoning, drugspanden, kraken, onderhuur, woonfraude, e.d. Tracht, indien bemiddeling niet het gewenste resultaat oplevert, op een andere wijze een overlast-/conflictsituatie op te lossen. Voert daartoe overleg met diverse (hulpverlenende) instanties. Schakelt bij complexe situaties de afdelingsmanager in, in ieder geval wanneer een overlast-/conflictsituatie waarschijnlijk opgelost moet worden door middel van een juridische procedure tot ontruiming. Verricht bij dit soort complexe aangelegenheden alle voorbereidende (administratieve) taken;
 • doet voorstellen tot het verbeteren en behouden van de leefbaarheid in wijken; voert onder meer leefregels in en zorgt (in samenwerking met collega’s) voor handhaving hiervan;
 • levert vanuit de kennis van de wijk en de contacten met bewoners een bijdrage aan het beleid op het terrein van de leefbaarheid/woonomgeving, alsmede aan het proces/actualisering van het strategisch voorraadbeheer/-beleid; overlegt hierover met de manager en/of de projectmedewerker leefbaarheid;
 • signaleert vanuit bewonerscommissies/contacten met bewoners en derden ontwikkelingen die van belang zijn voor het wijk- en buurtbeheer; springt daar adequaat op in; ontwikkelt concrete voorstellen, ook op beleidsmatig niveau; wijkgericht werken is een belangrijk uitgangspunt;
 • gaat op huisbezoek bij huurders die betalingsachterstand hebben, regelt waar nodig begeleiding vanuit Lokaal Zorgnetwerk, zet zich in om huisuitzetting te voorkomen;
 • sluit betalingsregelingen af; onderhoudt nauwe contacten met de incasso medewerker van de directie B&C; overlegt over de te nemen stappen;
 • overlegt dagelijks met complex/wijkbeheerders over de noodzakelijke inzet.
Bewonersparticipatie
 • initieert, notuleert, dan wel neemt deel aan de diverse overleggen met bewonerscommissies, met name die waar zich vragen aandienen die beleidsmatig nog invulling behoeven. Geeft, samen met leden van bewonerscommissies verder invulling aan de beleidskaders. Pleegt hierbij naar eigen inzicht vooraf overleg met de senior of manager;
 • stelt samen met bewonerscommissies inhoud van contractonderhoud tlv servicekosten op en bewaakt goede procesgang bij afrekening servicekosten, overlegt daarover met bewonerscommissies;
 • houdt controle op de voortgang van de afspraken die in de diverse commissies worden gemaakt, zowel binnen de afdeling als binnen het bedrijf;
 • is medeverantwoordelijk voor het ontwikkelen en organiseren van andere (vernieuwende) vormen van bewonersparticipatie, zoals themabijeenkomsten en klantenpanels;
 • vervult in een aantal VvE’s de rol van vertegenwoordiger van de organisatie, c.q. VvE-bestuurder; heeft daarbij ook aandacht voor de huurderswensen, bewaakt en coördineert acties die voortkomen uit de rol van vertegenwoordiger, zowel intern als naar de VvE beheerder, draagt bij aan initiatieven die een goed beheer van de VvE complexen bevorderen.
Neem voor meer informatie over deze opdracht en de opdrachtgever contact met ons op.

Functienaam

Sociaal Beheerder

Eisen

Wat wij van jou verwachten

 • Een HBO werk- en denkniveau, aangetoond met een afgeronde opleiding (voorkeur HBO);
 • Je staat sterk in je schoenen, kan overzicht houden en goed prioriteren;
 • Je hebt ervaring met projectmatig werken;
 • Je bent bereid om buiten de reguliere werktijden te werken, bijvoorbeeld voor het bijwonen van vergaderingen en bewonersbijeenkomsten.
Wat goed van pas komt
 • Trainingen op het gebied van huurrecht en sociaal beheer;
 • Een flinke dosis enthousiasme, energie en lef!.
 • Je hebt een rijbewijs.

Standplaats

Regio Rijnmond

Over de sollicitatieprocedure

Interesse? Reageren kan via onze website of via info@corpomission.nl,
Uiteraard zijn wij voor vragen ook via 088-2666888 goed bereikbaar.