Vacaturenummer: O190036

Functieomschrijving

Voor een opdrachtgever zijn wij op zoek naar een Opzichter Mutatie & Planmatig voor enkele maanden voor 32 uur per week. 1. Mutatie-inspecties en mutatieonderhoud Mutaties worden professioneel uitgevoerd en tegen commerciële prijzen, er is doorgaans overeen- stemming met de huurder over de wijze van oplevering; woningen worden in goede staat gebracht conform beleid. a)Verrichten van voor- en eindopnames van woningen conform beleid en (administratieve) procedures. b)Maken werkomschrijvingen, aanbesteden, en opdrachtverstrekking aan aannemers. c)Opstellen voorcalculatie van kosten uit te voeren werkzaamheden bij mutatie d)Toezicht -in termen van kwaliteit en voortgang- op uitvoering mutatieonderhoud. e)Controle op en aansturing aannemers. f)Uitvoeren en bewaken van het administratief proces, waaronder het woningwaarderingssysteem. g)Het opleveren van nieuwbouw- en mutatiewoningen aan de nieuwe huurder of koper. 2. Reparatieverzoeken behandelen Reparatieverzoeken worden klantvriendelijk, vlot en technisch juist behandeld, uitvoering is conform beleid en tegen commerciële prijzen. a)Verrichten van (bouwkundige/installatietechnische) inspecties bij reparatieverzoeken. b)Maken werkomschrijvingen en opdrachtverstrekking aan aannemers. c)Realiseert de controle op garantie. d)Maakt afspraken, inclusief correspondentie en fungeert als aanspreekpunt op locatie voor klanten en derden. e)Toezicht -in termen van kwaliteit en voortgang- op uitvoering, controle van facturen. f)Controle op en aansturing aannemers. g)Adviseren aan de manager om indien nodig deskundige bureaus in te schakelen voor verder technisch onderzoek. h)Adviseert bewoners betreffende huurdersonderhoud. 3. Planmatig onderhoud en renovatie Activiteiten leiden tot realisatie conform planning, goedgekeurd bestek en andere bouwdocumenten. a) Maken van opnames van de technische staat van woningen iinclusief jaarlijkse schouw ten behoeve van de begroting b) Realiseren van een deel van de in de onderhoudsbegroting vastgelegde onderhoudsactiviteiten; o.a. maken werkomschrijvingen, opvragen offertes, aanbesteden en verstrekken opdrachten aan aannemers. c) Het op basis van contractstukken controleren van de planning en (kwaliteit van) uitvoering. d) Erop toezien dat de voor het project geldende bouwkundige en wettelijke voorschriften worden nageleefd. e) Bijhouden van meer- en minderwerk, stelposten e.d. en hierover adviseren aan de manager. f) Informeren aan de manager over de voortgang van het werk, gesignaleerde tekortkomingen en afwijkingen en de betaalbaarstelling van termijnen. i)Het zorgdragen van een goede informatievoorziening en indien passend in beleid bieden van keuzemogelijkheden aan huurders, dit o.a. middels een projectspreekuur voor bewoners. j)Signaleert en rapporteert onderhoudsgebreken. i) Toezien op de tijdige levering en controle van revisiebescheiden, garantiebewijzen, installatie-instructies en onderhoudscontracten. k)Intern opleveren van het project evenals verlenen nazorg. l)Controle op en aansturing aannemers. m)Is verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van mensen op de bouwplaats. n)Volgt de markt op het gebied van innovaties/productkeuzes. 4. Woningverbeteringen ZAV aanvragen en WMO aanpassingen Aanvragen worden klantgericht en conform beleid behandeld, technische uitvoering is professioneel. a)Behandelen aanvragen woningverbetering; beoordelen mogelijkheden, toetsen aan beleid, offertes aanvragen, zorgdragen voor voorstel (huurverhoging) aan de huurders, vastleggen afspraak rond huurverhoging met de huurders. b)Behandelen aanvraag WMO en aanvraag ZAV; beoordelen mogelijkheden, geven nader advies, toetsen aanvraag aan beleid, schriftelijk afspraken vastleggen, en toezicht houden op de uitvoering, bewaken gehele proces, zorgdragen voor administratieve en financiële verwerkingen. c)Klanten informeren en begeleiden bij keuzemogelijkheden die Habeko wonen biedt bij onderhoud. 5. Automatisering en Administratie Het op een nauwkeurige en consistente wijze vastleggen in de administratie van alle voorkomende onderhoudsaspecten a)Aanspreekpunt of achtervang binnen de afdeling waar het gaat om de onderhoudsadministratie(s). b)Aanspreekpunt of achtervang voor het verrichten van alle voor de afdeling Vastgoedbeheer benodigde administratieve handelingen binnen onderhoudsadministraties (bijvoorbeeld integratie onderhoudsadministratie, opvoeren nieuwe onderhoudseenheden, opvoeren begroting, bijhouden woningcartotheek, verwerken facturen enz. c)Verzorgen van correspondentie inzake onderhoud. d)Levert gegevens aan t.b.v. management rapportages. 6. Diverse werkzaamheden Een brede klantgerichte taakopvatting vanuit een collegiale instelling is noodzakelijk a)Is verantwoordelijk voor de kwaliteit (juistheid) van het energielabel. b)Realiseert ontruimingen en bemiddelt op locatie en controleert op naleving Arbo-wetgeving. c)Behandelen van schadeclaims van klanten. d)Fungeert als telefonische achtervang (buiten kantoortijd) voor boodschappendienst en calamiteitenservice. e)Is verantwoordelijk voor het asbestbeleid en fungeert als eerste aanspreekpunt. Stelt voor het saneren binnen de gestelde termijnen meerjarenplannen en kostenramingen op. f)Is betrokken bij geschillen en voert hierover overleg met juristen. g)Signaleert probleemgevallen in de wijk en meldt deze op de juiste plek in de organisatie.

Functienaam

Opzichter

Eisen

MBO ervaringin soort gelijke functie. Mutatie en planmatig

Standplaats

Zuid Holland

Over de sollicitatieprocedure

Interesse? Reageren kan via onze website of via info@corpomission.nl,
Uiteraard zijn wij voor vragen ook via 088-2666888 goed bereikbaar.