Vacaturenummer: O200112

Functieomschrijving

Voor een woningcorporatie in Zuid-Holland zijn wij op korte termijn op zoek naar een Beheerder technische leefomgeving voor 32 - 36 uur per week en voor minimaal 3 maanden. Doel van de functie Effectief en efficiënt technisch beheer, met name in directe leefomgeving, op het gebied van leefbaarheid, participatie, contractbeheer en communicatie waardoor een bijdrage wordt geleverd aan het thuisgevoel van de bewoners. 1. Servicekosten gerelateerd contractonderhoud is geregeld conform het proces contractbeheer a) Maakt analyse op basis van vermeende contractbehoefte en doet verbetervoorstellen t.b.v. servicekosten gerelateerd onderhoud. b) Zet in samenwerking met de bewonersconsulent vervolgacties uit n.a.v. verbetervoorstellen en vraagt offertes aan conform aanbestedingsproces. c) Beoordeelt en adviseert over offertes en stelt standaard onderhoudscontracten op. d) Controleert de uitgevoerde werkzaamheden op (basis)kwaliteit, kwantiteit en financieel en coördineert de controles van derden. Neemt eventueel zelfstandig maatregelen. e) Legt alle handelingen rondom contractbeheer vast in het systeem en bewaakt budget, programma’s en deadlines. 2 Klussen in het woning beleid (ZAV) is geactualiseerd en waar nodig nieuw ontwikkeld, gestimuleerd en bekend bij bewoners a) Informeert, adviseert en stimuleert bewoners over de mogelijkheden van het ZAV-beleid. b) Controleert aanvragen conform de vastgestelde procedure en handelt deze af. c) Signaleert en doet (verbeter)voorstellen voor aanpassing en aanvulling ZAV-beleid en de website. d) Legt wijzigingen vast en geeft deze door aan Productinformatie (cartotheek). 3 Deelname aan projectteams en verbetervoorstellen voor technische leefomgeving zijn gemaakt a) Maakt een Programma van Eisen voor nieuwbouw- en renovatieprojecten op het gebied van (technisch) beheer en is aanspreekpunt voor vragen. b) Neemt deel aan en adviseert de projectteams over onderhoud-, renovatie- en nieuwbouwprojecten en bij projecten voor speciale doelgroepen op korte- en lange termijn. c) Adviseert het projectteam en doet verbetervoorstellen t.b.v. de technische leefomgeving in het project. d) Verstrekt informatie over en adviseert over de technische leefomgeving t.b.v. bewonerscommunicatie en anticipeert op te verwachten weerstanden en problemen binnen een bewonersgroep. e) Is aanwezig bij de oplevering van algemene ruimtes na voltooiing van een project en neemt deze formeel in beheer. 4 Leefbaarheidsprojecten zijn voorbereid, geïnitieerd en uitgevoerd conform de procedure beheren leefomgeving a) Bereidt leefbaarheidsprojecten voor, coördineert de technische werkzaamheden, vraagt offertes aan, beoordeelt deze, verstrekt opdrachten en houdt toezicht op de uitgevoerde werkzaamheden. b) Bewaakt het kwaliteitsniveau en de planning van de werkzaamheden, signaleert, rapporteert afwijkingen hierop en stuurt bij. c) Bewaakt de vastgestelde budget leefbaarheid en stuurt tijdig bij. d) Opdrachten t.b.v. niet projectmatig leefbaarheid (DGO) zijn verstrekt, bewaakt budget en ziet toe op de uitvoering. e) Voert besprekingen met collega’s, draagt oplossingen aan en geeft advies over leefbaarheidsprojecten en is sparringpartner voor de organisatie op het gebied van technisch leefbaarheid. f) Beoordeelt vraagstukken en verstrekt opdrachten t.b.v. niet projectmatig leefbaarheid. g) Stelt jaarlijks de begroting leefbaarheid op en is verantwoordelijk voor de uitvoering ervan. 5 Onderhoudssignalen zijn geleverd en onderhoud in de directe leefomgeving is uitgevoerd a) Levert gegevens aan voor de (meer-)jaarbegrotingen, planmatig onderhoud en leefbaarheidsprojecten. b) Voert regelmatig intercollegiaal overleg met andere afdelingen. c) Verstrekt opdrachten voor onderzoeken door derden, analyseert en vertaalt deze naar concrete acties. d) Adviseert over de te nemen maatregelen ten behoeve van de klanttevredenheid en een optimaal beheer. e) Doet voorstellen t.b.v. verbetering op het gebied van duurzaamheid. f) Voert de schouwen uit met collega’s, bewoners en -commissies en is verantwoordelijk voor de uitvoer van het technisch beheer hiervan. g) Zorgt voor het onderhoud (advies, begroting, uitvoer, bewaking) van zaken in de directe leefomgeving zoals schuttingen, achterpaden, camera’s e.d. 6 Vertegenwoordiging in VvE’s en Technische Commissies (TC’s) is geleverd conform proces VvE a) Bereidt de Algemene Ledenvergadering (ALV) voor met de assetmanager, de bewonersconsulent en de bewonerscommissie. b) Beoordeelt de Meerjaren Onderhouds Porgnose (MOP’s) en informeert/adviseert de assetmanager en technisch vastgoedmanager en benadert vraagstukken vanuit technische leefbaarheid. c) Heeft zitting in de Technische Commissie van de VvE, beoordeelt offertes en adviseert. d) Woont op verzoek van bewonersconsulent de ALV bij en vertegenwoordigt de TC’s. e) Voert taken uit naar aanleiding van actiepunten uit de ALV en bewaakt de deadlines. 7. (Beheer gerelateerde) schadeclaims, klachten, Huurcommissie-/ Geschillencommissiezaken en huurbezwaarschriften zijn afgehandeld a) Verzamelt alle noodzakelijke informatie, legt dit vast in een (leefbaarheids-)dossier en informeert en adviseert de collega’s. b) Onderhandelt zelfstandig over schadeclaims met o.a. de verzekering en handelt deze af. c) Handelt klachten af conform procedure. d) Bereidt zittingen van Geschillencommissie voor en is aanwezig bij behandeling. e) Verwerkt uitspraken in het systeem en voert of zet de vervolgactie uit. f) Neemt huurbezwaarschriften in behandeling volgens procedure en voert deze uit. 8. Werkzaamheden rondom calamiteiten worden volgens proces uitgevoerd a) Coördineert (calamiteitenbehandelaar) calamiteiten volgens het calamiteitenproces. b) Bewaakt het kwaliteitsniveau en de planning van de werkzaamheden en stuurt tijdig bij. c) Informeert betrokkenen over afspraken en voortgang van de calamiteit en neemt hierin een regierol. d) Onderhoudt indien van toepassing het contact met verzekering, justitie, etc. en bemiddelt bij geschillen. Neem voor een uitgebreid functieprofiel en meer informatie over de opdrachtgever contact met ons op.

Functienaam

Beheerder technische leefomgeving

Eisen

Technische opleiding op MBO+ niveau op het gebied van algemene bouwkunde. Automatiseringskennis, financiële kennis, kennis van VvE’s, kennis van contractbeheer, en kennis van wet- en regelgeving. Voor iedereen geldt: 100% gedreven, bouwen van positieve relaties en nuchtere aanpak.

Standplaats

regio Haaglanden

Over de sollicitatieprocedure

Interesse? Reageren kan via onze website of via info@corpomission.nl,
Uiteraard zijn wij voor vragen ook via 088-2666888 goed bereikbaar.